Om oss

Grundat på 25 års vetenskaplig forskning har Colorlite utvecklat linser som ökar färgseendeförmågan för att korrigera röd-grön färgsinnesdefekt och färgblindhet. Med hjälp av individuell färgseende diagnostik erbjuder vi korrigerande linser för att hjälpa människor med färgsinnesdefekt eller färgblindhet för att upptäcka fler färger och färgnyanser som de tidigare inte kunde registrera.   

 

Vanliga frågos

1. På vilket sätt är Colorlite test annorlunda än andra färgseende tester?

Colorlite test ger en komplett färgseende diagnos (typ och grad av färgsinnesdefekt ) vilket är nödvändigt för att kunna välja lämpliga glasögon  på samma sätt som när en optiker kontrollerarar och mäter din syn

2. Varför är det viktigt att korrigera färgseendedefekten?

Synen är den viktigaste mänskliga sensorn. 90 % av all information kommer genom synen. Informationsförlusten som beror på bristfällig färgkodning kan leda till ogynnsamma situationer   I nästan alla områden i  livet. Människor med färgblindhet eller färgseendedefekt är kanske inte tillåtna att jobba i visa yrken och de kan misstolka kommunikation som grundar sig på färger.

3. Kan man bota färgseendedefekt eller färgblindhet?

Enligt vår nuvarande kunskap kan de inte botas, med en förbättring med visuella hjälpmedel likt vanliga glasögon är möjligt.

4. Vad betyder diagnoserna “protan” och ”deutan”?

Baserad på deras genestiska ursprung kan man särskilja flera typer av färgseendedefekt och färgblindhet. De vanligaste förekommer i L,M kone regionen och kallas protanopi  förkortad “protan” eller deuteranopi förkortad ”deutan”. För vidare information se Vetenskapliga Bakgrunden.

 

Scientific Background

Human color vision

Normal human color perception can distinguish between several million different colors and the eye is capable of perceiving color in the visual wavelength range between 380 and 780 nanometers. In the human eye there are more than 6 million receptors called cones, which sense the color of the light reaching the eye. Based on the sensitivity range of their photopigments three different kinds of cones can be identified. Their names are Protos or L cone, (sensitive to the red colors: Long wavelengths) Deuteros or M cone (sensitive to the green colors: Medium wavelengths) and Tritos or S cone (sensitive to the blue colors: Short wavelengths). The figure below shows the sensitivity functions of these receptors.

Info Glasögon för Färgblinda

Figure 1. Normal receptor sensitivity functions in arbitrary units over wavelength

Inherited Colour Vision Deficiency and color blindness

Color vision ability is essentially the ability of the observer to identify the colors (color identification) and the ability to distinguish between slightly different colors (color discrimination). Normal color vision is defined as the color vision ability of an "average" observer. Color vision deficiency and color blindness occurs when one or more of the cone's sensitivity functions differ significantly from the above shown normal ones. This results in the alteration (reduction) of color identification and color discrimination ability. Based on their genetic origin and characteristics several types of color vision deficiency and color blindness can be distinguished. The most common ones occur in the red and/or green region called Protanomaly, Protanopy (in short “Protan”) or Deuteranomaly, Deuteranopy (in short “Deutan”), much more seldom the blue region is defective (Tritanomaly) and only in extremely rare occasions all the three receptors are damaged or missing (Achromatopsy). The red-green color vision deficiency / color blindness is inherited genetically with the "X" chromosomes; consequently it is much more common among males than females. Women have two X-chromosomes and if one of them carries the color normal genetic information it suppresses the defective information in the other one. Men do not have this duplication; therefore if a man inherits a defective X chromosome from his mother (who is most likely not color vision deficient / color blind) he is going to be color vision deficient or color blind. Approximately 8 % of Caucasian men and 0.4-0.5 % of women are red-green color vision deficient. Inherited blue color vision deficiency is extremely rare, approximately 0.05%. For many years it was taught that color vision deficient receptors differ from normal ones due to their insufficient sensitivity. However, recent scientific publications are describing color vision deficiency as a consequence of the change in the sensitivity range of the receptors ('parallel shift'). The Colorlite color vision correction method is based on this theory.

Color vision enhancement

Colorlite has designed and manufactures color vision correction lenses with a special coating, which is designed on such way that enhances the individual's color vision. The correction can be applied for each type of red-green color vision deficiencies and color blindness, even in the most severe ones.

Figure 2 below shows the cone sensitivity functions of a Deuteranomalous subject (someone whose Middle wavelength sensing receptor sensitivity is shifted towards the Long wavelengths.) Due to the shift, the difference between the L and M sensitivity functions decreases; therefore the subject has difficulty in differentiating between green and yellow shades.

Info Glasögon för FärgblindaInfo Glasögon för Färgblinda

Figure 2. L, M, and S cone sensitivity functions of a normal and a Deuteranomalous subject. M and S cones fully overlap; the difference is in the L cone sensitivity.

Figure 3. A filter suitable for the color vision deficient case shown in Figure 1.

To compensate this defect a specially designed filter can be used. The requirement for this filter is to shift the Middle wavelength intensity of the light reaching the eye in such a way, that the color vision deficient receptors sensing the shifted spectrum send the same information to the visual nervous system, as the normal receptors would do sensing the unaltered incoming light. The filter has to be effective in the middle wavelength area where the deficiency is, and cause the least possible interference in the Short and Long wavelength range where the receptors of the color vision deficient subject are normal. A suitable filter characteristic for the case shown on Figure 2 is shown in Figure 3.

As a result, the visual information becomes much closer to normal color vision than it was before. When considering the adaptation ability of the individual cones (e.g. the ability of the receptors to increase their sensitivity when there is low incoming signal and decrease their sensitivity when the incoming signal is high) from the color vision prospective this can be interpreted as if the sensitivity function of the receptors were really shifted. Figure 4 shows clearly that the filter shifted the defective Medium wavelength cone sensitivity very close to the normal one, left the Short wavelength sensitivity function untouched and caused a very small deviation in the Long wavelength sensitivities. The subject's color vision abilities have been restored very close to the normal.

Info Glasögon för Färgblinda

Figure 4. Effect of the filter shown in Figure 3.

Color vision testing and diagnosis of color vision deficiency and color blindness

The traditional diagnostic tests, including different pseudo-isochromatic tests (Ishihara, Dvorin, Velhagen, etc.), yarn test, lantern test, etc. can only detect whether a subject is red-green color vision deficient or not. The type and, to some degree, the severity of the deficiency can be measured using an equipment called anomaloscope. Nowadays, the most advanced anomaloscopes are capable of detecting not only red-green, but blue color vision deficiency as well. Colorlite's color vision not only distinguishes between the red-green and other, rare types of color blindness, but also provides a quantitative estimate on the severity of red-green color vision deficiency and color blindness. The more accurate diagnosis of color vision deficiency and color blindness, permits to suggest the best color vision corrective lens. The easy-to-use test simply recommends lenses for color blind subjects, classified by our thorough research of several years and it measures the efficiency and the level of improvement.

 

Scientific Publications

Scientific publications, patents related to the color vison tests, correction glasses development and color vision research published by the inventors and their university workgroup.

 1. Áron Szélig, Klára Wenzel: Measuring threshold of sensitivity on coloured monitor. Lux et Colour Vespremiensis. 117 p. Budapest University of Technology and Economics, 2016. pp. 95-98. (ISBN:978-963-313-238-8)
 2. Samu Krisztián, Wenzel Klára, Urbin Ágnes, Kovács Sándor, Gere Attila, Kókai Zoltán, Sipos László: Comparison of chromatic contrast sensitivity of colour vision deficient people and normal colour observers. Lux et Color Vespremiensis. 117 p. Budapest University of Technology and Economics, 2016. pp. 87-90. (ISBN:978-963-313-238-8)
 3. Wenzel Klára, Urbin Ágnes: Measurement of the effect of chromaticity and intensity on colour representation parameters of a CRT display Recent innovation in Mechatronics, Paper 2437/208327. 4 p. (2015)
 4. Wenzel Klára, Urbin Ágnes: Colour vision under different states of adaptation. Proceedings of the 28th Session of CIE - Vol.1., International Commission on Illumination (CIE), 2015. p. 1012. 9 p. (ISBN:978-3-902842-55-8)
 5. Dr Wenzel Klára, Urbin Ágnes: Improving colour vision, Lumen V4 Conference, Budapest: MEE Lighting Society, 2014. pp. 427-438. (ISBN:978-963-9299-21-4)
 6. Urbin Ágnes, Wenzel Klára: Colour identification with coloured lenses, Colour and colorimetric: Multidisciplinary Contribution. 428 p. Vol. IX B., Multidisciplinary Contribution(ISBN:978-88-387-6242-0)
 7. Wenzel Klára, Langer Ingrid, Urbin Ágnes, Bencze Kinga, Kassai Virág: Color vision correction glasses. The Hungarian Society for the Gynaecology 2013 Congress.12.13.2013.
 8. Zsuzsanna Veres, Zoltán Németh, Ádám Veres, Klára Wenzel, Krisztián Samu: New Method for Examination of Colour Discrimination Using Anomaloscopes. Proceedings of CERiS'13 - Workshop on Cognitive and Eto-Robotics in iSpace. 162 p. (ISBN:978-963-313-086-5)
 9. K Wenzel, K Samu: Pseudo-Isochromatic Plates to Measure Colour Discrimination. Acta Polytechnica Hungarica9:(2) pp. 185-195. (2012)
 10. K Wenzel, I Langer, V Kassai, K Bencze: Colour preferences of people with normal and anomalous colour vision. International Interdisciplinary Conference on Colour and Pattern Harmony. 2012.06.13.pp. 79-80.
 11. K Wenzel, K Ladunga, K Samu, I Langer, F Szőke: Pseudo-Isochromatic Plates for Measuring the Ability to Discriminate Colours, 27th Session of the CIE. 2011.07.15.p. 85.
 12. Klara Wenzel: Coloured lights in nature. LUMEN V4, Conference of the Visegrad, Group on Lighting Technology. 2010.06.25.pp. 5-8.
 13. Klara Wenzel, Karoly Ladunga, Krisztian Samu, Ingrid Langer: Pseudo-Isochromatic Plates to Measure Colour Discrimination. 21st symposium of the International Colour Vision Society. 2010.07.05.pp. 85-86.
 14. Wenzel Klára: Colour vision effects in the art. XXXIIIth Colouristic Symposium. 2010.10.13.pp. 11-12.
 15. Klára Wenzel, Ingrid Langer, Károly Ladunga: Developing and testing a new colour vision test, Measuring Colour Perception by Monochromatic Colours. 2008: Proceedings of Sixth Conference on Mechanical Engineering. 2008. pp. 5-8. (ISBN:978-963-420-947-8)
 16. Wenzel K, Samu K, Langer I.: Colour Trainer Book for color vision deficient people. VII. Lux et Colour Vespremiensis Conference. 2008.11.06 VEAB, Paper 5.
 17. Samu K, Wenzel K: Test for colour deficiency with pseudo-isochromatic plates on a CRT monitor. XXIXth Colouristic Symposium. 75 p. 2003. Paper 14. (ISBN:963 9319 28 7)
 18. Samu K, Wenzel K: Irregular types of colour vision deficiency. II. Lux et Colour Vespremiensis Conference. 2003.10.16 MTA VEAB, Paper 6.
 19. Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I, Wenzel G: Patent in Method for correcting colour deficiency, the filter used in the method and method for providing the filter AU3398801, 2000. P0000531, Hungary
 20. K Ladunga, K Wenzel, K Samu: Measurement of colour and luminance CTF on CRT in colour defectives and normal colour vision subjects. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering 45: 103-108. (2001)
 21. Kovacs G, Kucsera I, Abraham G, Wenzel K: Enhancing colour representation for anomalous trichromats on CRT monitors. Colour Research and Applications 26:(S1) pp. 73-S276. (2001)
 22. K Samu, K Wenzel, K Ladunga: Colour and luminance contrast sensitivity function of people with anomalous colour vision. Proc. SPIE, Vol. 4421, 351 (2002). Rochester NY: pp. 351-354.
 23. Samu K, Ladunga K, Wenzel K: Reduced colour contrast sensitivity in colour vision deficiency. XXVIII. Symposium on calorimetry. (MKE), pp. 53-58.
 24. Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I, Wenzel K: Instrument for diagnosis of colour deficiency. Proceedings of Second Conference on Mechanical Engineering. 811 p. 2000.05.26. Springer Medical Publishing Ltd., 2000. pp. 706-710. (ISBN:963-699-117-0)
 25. Gábor Kovács, György Ábrahám, Itala Kucsera, Klára Wenzel: Improving colour vision for colour deficient patients on video displays. Topical Meeting on Visual Science and its Applications. 2000.02.14. Massachusetts: Optical Society of America (OSA), 2000. pp. 333-336. (ISBN:1-55752-624-9)
 26. K Wenzel, K Ladunga Gy Abraham, G Kovacs, I Kucsera, K Samu: Measuring Colour Resolution of the Eye by Using Colour Monitor. Proceedings of Colour and Visual Scales Conference, 2000.04.13. London: Paper 15.
 27. Kucsera I, Wenzel K, Ábrahám Gy, Kovács G: Mathematical modelling of functional colour vision Proc. of Colour and Visual Scales Conference. London, 2000 National Physical Laboratory (NPL), pp. 1-4.
 28. Kucsera I, Wenzel K, Ábrahám Gy, Kovács G: Modelling colour sensation of people with normal colour vision and anomalous trichromats. ISCC 2nd Panchromatic Conference. Savannah, US 2000.02.21.pp. 59-63.
 29. Wenzel K, Ladunga K, Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I: Measuring colour resolution of the eye by using colour monitors. Proc. of Colour and Visual Scales Conference. 2000 National Physical Laboratory (NPL), pp. 1-4.
 30. Wenzel K, Ladunga K, Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I: Measuring colour adaptation on monitors. ISCC 2nd Panchromatic Conference. Savannah, USA, 2000.02.21.pp. 55-59.
 31. Wenzel K, Ladunga K, Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I, Samu K: Measuring Colour Resolution of the Eye by Using Colour Monitor. Conference on Colour and Visual Scales, CIE. London, UK, 2000pp. 1-5.
 32. Ábrahám Gy, Kucsera I, Kovács G, Wenzel K: Checking the diagnosis of colour deficiency by colour mixing. CIE Symposium'99 75 years of CIE Photometry.1999.10.02. pp. 25/1-25/5.
 33. Ábrahám Gy, Wenzel K, Kucsera I: New method for assessing the spectral sensitivity curves of the human eye. Proc. of 24th CIE x017-2000 Session. Warsaw, Poland, 1999pp. 119-123.
 34. Kucsera I, Ábrahám Gy, Wenzel K, Kovács G: Approximation of human cone responsivity curves with low parametric mathematical functions. CIE Symposium'99 75 years of CIE Photometry. Budapest, Hungary 1999.10.02.pp. 28/1-28/5.
 35. Kucsera I, Ábrahám Gy, Wenzel K, Kovács G: Classification of colour deficiency by colour identification measurements. XXth Conference of the International Colour Vision Society. Göttingen, Germany, 1999pp. 1-4.
 36. Ladunga K, Wenzel K, Ábrahám Gy: Interactive Computer Aided Method for Test Colour Vision. 2nd International Conference of PhD Students, 1999 Miskolc University, Hungary pp. 199-204.
 37. Ladunga K, Wenzel K, Ábrahám G: New Computer Controlled Colour Vision Test. Proc. of Photonics Device and Systems. Bellingham: International Society for Optical Engineering (SPIE), 1999. pp. 501-505.(ISBN:0-8194-3641-0)
 38. Wenzel K, Ábrahám Gy, Ladunga K: Patent about Measuring Colour vision discrimination of colour vision deficiency. P9901241, 1999, Hungary
 39. Ladunga K., Kucsera I., Wenzel K.: If I were colorblind, Proceedings of CIE Symposium. CIE x018, Budapest 1999. 148-151. p.
 40. Wenzel K, Ábrahám Gy, Kucsera I, Kovács G: Measurements of colour adaptation under different coloured light. CIE Symposium'99 75 years of CIE Photometry. Budapest 1999.10.02.p. 4.
 41. Wenzel K, Ábrahám Gy, Kovács G, Kucsera I: Colour system for characterization of anomalous trichromacy: XXth Conference of the International Colour Vision Society. Göttingen, Germany, 1999pp. 25-28.
 42. Ábrahám Gy, Wenzel K: Patent about Method and Apparatus for Determining Spectral Sensitivity Parameters of Colour-Sensitive Receptors in the Eye, US5801808, 1995. HU95/00009. 
 43. Ábrahám Gy, Wenzel K: Correction of Colour deficiency. SOE '97 - XI Congress of the European Society of Ophthalmology,Vol. 1-2. Budapest,1997.06.05. Bologna: Monduzzi Editoriale, 1997. pp. 849-851. (ISBN:88-323-0601-8)
 44. Ábrahám Gy, Wenzel K: Method for the Correction of Colour Problems of the Human Eye. Proc. of VDI 6. Internationales Kolloquium Feinwerktechnik. Budapest, Hungary, 1997pp. 1-7.
 45. Wenzel K, Ábrahám Gy: A new theory of defective colour vision. Proc. of VDI 6. Internationales Kolloquium Feinwerktechnik. Budapest, Hungary, 1997pp. 11-14.
 46. Wenzel K, Ábrahám Gy, Szappanos J: Correcting of colour deficiencies. Colour 93: Proceedings of the 7th congress of the International Colour Association: Vol. B: Science and technology: contributed papers and posters. 340 p. (ISBN:963-420-307-8; 963-420-305-1)

 

Company History

The history of our company dates back to 25 years. At that time, two professors from the Technology University of Budapest had started color vision research.

Soon they realized, that the most common red-green color vision deficiency, inherited genetic disorder can be corrected with special colored glasses. A new mathematical model of color vision deficiency and blindness and whole set of color vision measurement methods have been developed. In 1993, the scientists patented their color vision diagnostic tests and correction glasses. In 1998, with the support of the first American-Hungarian Fund, a capital investment company, Coloryte Inc. was founded.

The inventors at Coloryte Inc. had a great opportunity to continue the research. Successful clinical trials (CRO) proved the safety and effectivity of the Coloryte Color Vision Diagnostic and Correction System, that were published many times in scientific publications and got the FDA approval as well, but the mandate of the American-Hungarian Fund expired at the end of 2003, and could not continue the support of Coloryte Inc., which was only entered to the market, and the company was finally closed.

At that time, a new company Colorlite Ltd. was established to continue the heritage of this monumental research. Meanwhile, the Colorlite Color Vision Diagnostic and Enhancement lenses have been further developed and thousands of color vision deficient and color blind people were investigated through the years.

Prof Wenzel Info Glasögon för Färgblinda 

Professor Klára Wenzel, D.Sc.
Chief Scientific Lead, Co-Founder & Inventor

Professor Klara Wenzel, teaching color sciences in the Technical University of Budapest was the main inventor of the color vision correction glasses and a new color vision diagnostic device, which was developed based on her mathematical model of color vision deficiencies. The current Colorlite products are the results of her 25 years of research and development. 

 

Samsung Cooperation

As a result of the cooperation between Colorlite, Samsung and Technical University of Budapest a new application - called SeeColors - has been developed. The application adopted the Colorlite color vision test, so it can be used as an app on any Samsung Galaxy 6 mobile phone and above. Color vision deficient and color blind users simply need to connect their mobile and TV via Wi-Fi and the screen will automatically change its color setting according to the test result to provide greater color experience for them. Fore more information click here: The Wall Street Journal article about SeeColors application.

 

The Samsung SeeColor Application based on the Colrolite Color Vision Test

  email phone facebook     webshop.png     

 

© 2016 Colorlite Ltd. All Rights Reserved

Kundvagnen är tom